Jak Pracujemy?

DESIGN ATELIER

Indywidualne podejście

Projekt indywidualny to projekt pod konkretną lokalizację, dla konkretnej Rodziny. To także możliwość wyboru stylu, bryły, dokładnego położenia i wielkości pokoi, liczby i rodzaju okien. Architekt na każdym z etapów omawia możliwe warianty rozwiązań, dając Inwestorom elastyczność wyboru.

Projekt indywidualny poza budynkiem może uwzględniać zaprojektowanie elementów małej architektury w tym samym duchu, aby stworzyć wraz z domem spójną całość.

Jak pracujemy

Zapewniamy proces w którym dostarczamy wartość dla naszych klientów

krok 1

Etap z lotu ptaka

Wstępny ogląd. Identyfikacja potrzeb celem określenia potencjału inwestycji. Rozmowa w postaci konsultacji jest analizą, która uzmysławia zamawiającemu kierunki i szacuje zarysy projektu. Celem jest określenie i zaplanowanie realizacji oczekiwań klienta.

Zestawienie wymagań, wyobrażeń, planów Klienta dotyczących inwestycji do uwarunkowań przestrzennych miejsca. Rzetelna rozmowa ze specjalistami na temat oczekiwań i środków na inwestycję, doprecyzowanie potrzeb i oczekiwań oraz zapoznanie się z upodobaniami inwestora to kluczowe elementy naszego procesu projektowego. Bez względu na to, czy planujecie Państwo budowę domu, czy potrzebujecie pomocy przy aranżacji mieszkania, rozwiązanie “szyte na miarę” zawsze będzie dobrym rozwiązaniem.

krok 2

Etap Wizja

Analiza terenu, przestrzenna i prawna, ma charakter informacyjny. Celem jest zakreślenie ram współpracy oraz podpisanie umowy o prace projektowe. Na tym etapie uwzględniamy wartość nieruchomości i jej potencjał pod kątem zwiększenia przyszłej wartości. Ustalenie działań dodatkowych nie wchodzących w zakres umowy ( analiza geodezyjna, analiza geotechniczna, wystąpienie o zalecenia konserwatorskie, wystąpienie o warunki zabudowy, uwarunkowania i decyzje wodnoprawne)

krok 3

Analiza formalna

Dostarczenie dokumentów formalno-prawnych wydanych przez instytucje publiczne: (Decyzji administracyjnych dotyczących lokalizacji obiektu, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oświadczenia i decyzji dotyczących dostępu do drogi publicznej i lokalizacji zjazdu, oświadczeń i warunków przyłączenia i dostawy mediów: wody, odbioru ścieków, odbioru wód opadowych, zapewnienia wydajności hydrantów p-poż., odbioru odpadów, dostawy energii elektrycznej, dostawy gazu, dostawy ogrzewania.

krok 4

Etap koncepcyjny

Opracowanie koncepcji (budowy, przebudowy) obiektu Ten etap jest najważniejszym ze wszystkich etapów współpracy Klienta z Architektem. Koncepcja powstaje na podstawie mapy do celów projektowych, programu funkcjonalno- przestrzennego oraz dokumentów formalno-prawnych. W tym miejscu już skutecznie znajdujemy oszczędności bazując na autorskim podejściu do projektowania architekt Design Atelier wydobywa potencjał miejsca zwielokrotniając wartość nieruchomości.

krok 5

Etap projekt budowlany

rozwinięcie opracowanej koncepcji do projektu opracowanego zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi, zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków zabudowy i Polską Normą Projekt jest także uzgadniany z instytucjami wydającymi oświadczenia i warunki przyłączenia i dostawy mediów oraz z rzeczoznawcami w przypadku skomplikowanych projektów. Projekt budowlany jest załącznikiem do składanego wniosku o pozwolenie na budowę a następnie do otrzymanej decyzji. Etap uzyskania pozwolenia na budowę – usługa dodatkowa pełniona przez Architekta w imieniu inwestora na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. Pozwolenie na budowę – po uzyskaniu statusu wykonalności – stanowi podstawę do
rozpoczęcia budowy.

krok 6

Projekt techniczny i wykonawczy

ozwinięcie wcześniej sporządzanego projektu
budowlanego o szczegółowe rozwiązania wszystkich elementów obiektu: detale architektoniczne, rozwiązania zbrojeń i łączenia elementów konstrukcyjnych oraz zestawienia materiałowe, przebieg i rozwiązanie kolizji pomiędzy instalacjami w obiekcie. Projekt wykonawczy (wraz z przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim) opracowywany jest dla osiągnięcia efektu realizacji inwestycji dokładnie z założeniami projektowymi. Ten właśnie etap, wraz z projektem wnętrz – powinien stanowić podstawę do realizacji budowy

architekt jest osobą, która uczestnicząc w budowie wspiera Klienta swoją wiedzą, doświadczeniem i ogólnym zorientowaniem w zagadnieniu. Może podpowiadać, udzielać odpowiedzi na pytania, i rozwiązywać dylematy, które pojawiają się podczas budowy. Nadzór autorski Architekta oraz nadzór inwestorski ze strony Klienta nie jest wymagany we wszystkich projektach, jednak niejednokrotnie jest niezbędny do realizacji zamierzenia zgodnie z zasadami projektowania.

Oddanie do użytkowania – udział Architekta wraz z
inspektorem nadzoru budowlanego (w zależności od wielkości inwestycji) oraz kierownika budowy w skompletowaniu wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

1421

Zakończonych projektów

100 %

Zadowolonych klientów

20

Architektów

DESIGN ATELIER

Bądźmy w kontakcie